دیدار دارایی مدیرکل مخابرات استان سمنان با دکتر دانایی سرپرست دانشگاه 97/05/06

دیدار دارایی مدیرکل مخابرات استان سمنان با دکتر دانایی سرپرست دانشگاه 97/05/06

1 2 3 دیدار دارایی مدیرکل مخابرات استان سمنان با دکتر دانایی سرپرست دانشگاه 97/05/06
تهیه کننده:

گالری عکس مرتبط