خانم مهندس وفائی نژاد

رئیس گروه زیرساخت

023-31052289

آقای مهندس زنگیان

کارشناس امنیت شبکه

023-31052266

آقای مهندس جهان

کارشناس شبکه

023-31052298