خانم مهندس وفائی نژاد

 رئیس گروه زیرساخت

رزومه

آقای مهندس زنگیان

 کارشناس امنیت شبکه

 رزومه

آقای مهندس جهان

 کارشناس شبکه

 رزومه