برخی از وظایف این واحد در دانشگاه علوم پزشکی سمنان به شرح ذیل می باشد:

توسعه و نگهداری زیرساخت شبکه

  • تامین زیرساخت مناسب جهت راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز دانشگاه
  • ارتقای سرعت و پایداری شبکه مراکز تابعه با توجه به طرح توسعه
  • امکان سنجی جهت بروزرسانی سخت­ افزارها و نرم افزارها
  • مطالعه و توسعه شبکه و نرم ­افزارهای مرتبط جهت افزایش بهره­ وری
  • بهینه سازی شبکه جهت افزایش رضایت کاربران
  • تهیه برنامه بازدید و بروزرسانی تجهیزات
  • توسعه بستر مناسب جهت دسترسی به سرویس ها در هر زمان و هر مکان با توجه سیاست های دانشگاه
  • پایش و کنترل شبکه با استفاده از ابزارهای مدیریت شبکه
  • امکان سنجی جهت توسعه بستر شبکه­
  • تدوین دستورالعمل ها و استانداردهای ارائه سرویس و امنیت زیرساخت شبکه

پشتیبان گیری و انجام مانور

  • تهیه برنامه زمان­بندی جهت پشتیبان گیری از اطلاعات مهم و حیاتی
  • برگزاری مانورهای مختلف جهت ارتقای سطح آمادگی در مواقع بحران

مستندسازی

  • تدوین دستورالعمل کدگذاری دارائی های سخت افزاری حوزه فناوری اطلاعات
  • کدگذاری دارائی های سخت افزاری حوزه فناوری اطلاعات
  • تهیه و بروزرسانی مستندات تجهیزات شبکه
  • تدوین دستورالعمل های مورد نیاز با توجه به سیاست های کلی واحد

پشتیبانی و مانیتورینگ

  • استقرار سامانه مدیریت فناوری اطلاعات جهت پایش دارائی های سخت افزاری، نرم افزاری و اطلاعاتی
  • پایش روند بروزرسانی کلیه دارائی های سخت افزاری و نرم افزاری
  • پشتیبانی و نگهداری شبکه بی سیم دانشگاه
  • بررسی و پایش آسیب­پذیری ها بر اساس آخرین گزارش ها
  • کنترل و نظارت بر پهنای باند مخابراتی واحد­های تابعه

مرکز داده

  • توسعه و نگهداری زیرساخت پردازشی و ذخیره سازی
  • کنترل و پایش منابع سخت­ افزاری و نرم ­افزاری