برخی از وظایف این واحد در دانشگاه علوم پزشکی سمنان به شرح ذیل می باشد:

توسعه و نگهداری زیرساخت شبکه

 • تامین زیرساخت مناسب جهت راه اندازی نرم افزارهای مورد نیاز دانشگاه
 • ارتقای سرعت و پایداری شبکه مراکز تابعه با توجه به طرح توسعه
 • امکان سنجی جهت بروزرسانی سخت­ افزارها و نرم افزارها
 • مطالعه و توسعه شبکه و نرم ­افزارهای مرتبط جهت افزایش بهره­ وری
 • بهینه سازی شبکه جهت افزایش رضایت کاربران
 • تهیه برنامه بازدید و بروزرسانی تجهیزات
 • توسعه بستر مناسب جهت دسترسی به سرویس ها در هر زمان و هر مکان با توجه سیاست های دانشگاه
 • پایش و کنترل شبکه با استفاده از ابزارهای مدیریت شبکه
 • امکان سنجی جهت توسعه بستر شبکه­
 • تدوین دستورالعمل ها و استانداردهای ارائه سرویس و امنیت زیرساخت شبکه

پشتیبان گیری و انجام مانور

 • تهیه برنامه زمان­بندی جهت پشتیبان گیری از اطلاعات مهم و حیاتی
 • برگزاری مانورهای مختلف جهت ارتقای سطح آمادگی در مواقع بحران

مستندسازی

 • تدوین دستورالعمل کدگذاری دارائی های سخت افزاری حوزه فناوری اطلاعات
 • کدگذاری دارائی های سخت افزاری حوزه فناوری اطلاعات
 • تهیه و بروزرسانی مستندات تجهیزات شبکه
 • تدوین دستورالعمل های مورد نیاز با توجه به سیاست های کلی واحد

پشتیبانی و مانیتورینگ

 • استقرار سامانه مدیریت فناوری اطلاعات جهت پایش دارائی های سخت افزاری، نرم افزاری و اطلاعاتی
 • پایش روند بروزرسانی کلیه دارائی های سخت افزاری و نرم افزاری
 • پشتیبانی و نگهداری شبکه بی سیم دانشگاه
 • بررسی و پایش آسیب­پذیری ها بر اساس آخرین گزارش ها
 • کنترل و نظارت بر پهنای باند مخابراتی واحد­های تابعه

مرکز داده

 • توسعه و نگهداری زیرساخت پردازشی و ذخیره سازی
 • کنترل و پایش منابع سخت­ افزاری و نرم ­افزاری