• عقد برخی قراردادهای خريد نرم افزار با نظارت دفتر حقوقی
  • نصب و راه اندازي نرم افزارهاي كاربردي خريداري شده
  • آموزش كاربران و كارشناسان جهت استفاده از نرم افزارهاي كاربردي پياده سازي شده
  • مدیریت ؛ نگهداري و سرویس بانکهای اطلاعاتی
  • نرم افزاری واحدهای مختلف دانشگاه
  • تحليل ,بررسي و نياز سنجی هاي نرم افزاري سازمان از طريق مطالعه مستمر و تهيه و تدوين گزارشهای تحليلي
  • خدمات پشتيباني ,رفع نقص و بروز رساني نرم افزارهاي كاربردي موجود در دانشگاه
  • نظارت بر طراحي و اجراي نرم افزار های طرا حی شده و همكاري با طراحان طرف قرارداد به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح مفاد قراردادهاي منعقده
  • تهيه و حفظ و نگهداري مستندات نرم افزارهاي طراحي يا خريداري شده به منظور پشتيباني بهتر از آنها