در چارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب دانشگاه و وزارت متبوع این اداره عهده دار سازمان دهی ، هماهنگی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار و ارائه تجزیه و تحلیلهای آماری دانشگاه بوده و بر این باور است که با پویایی نظام اطلاعاتی ؛اثربخشی و کارآیی برنامه های دانشگاه افزایش یافته و در پرتو آن نیازهای واقعی دانشگاه وجامعه مرتفع خواهد گردید

 اهداف کلان :

 •  تقویت نهاد مدیریت آمار در دانشگاه علوم پزشكي سمنان
 •  ایجاد اعتقاد و باور و توانمندسازی مصرف کنندگان آمار و اطلاعات در دانشگاه برای شناخت و به کارگیری شاخص های آماری
 •  ایجاد اعتقاد و باور و توانمندسازی تولید کنندگان آمار و اطلاعات برای ثبت دقیق و ارسال صحیح آن
 •  شفاف سازی فرایند گردش آمار و اطلاعات در دانشگاه
 •  تدوین ضوابط و استاندارهای نظام آماری
 •  توسعه ی نظام آمارهای ثبتی در دانشگاه
 •  به کارگیری و توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات وایجاد پایگاههای اطلاعات آماری
 •  ارتقاء کیفیت و کمیت گزارشهای آماری
 •  برقراری ارتباط و همکاری با سایر دانشگاهها و سازمانها در خصوص اطلاعات آماری
 •  توسعه پژوهش های آماری مورد نیاز
 •  تدوین کاربرد داده ها و شاخصهای آمار