نرم افزار مدیریت سیستم های اطلاعات بیمارستانی  (HIS)  زیرمجموعه واحد نرم افزار در مدیریت آمار و فناوری اطلاعات می باشد . وظیفه اصلی این نرم افزار , توسعه و پشتیبانی  نرم افزار سیستم اطلاعات بستری و سرپائی بیمارستانی(HIS) در واحدهای زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان می باشد . از دیگر وظایف این واحد نظارت  بر خرید نرم افزارهای درمانی مرتبط به  HIS  , نیازسنجی واحدهای مختلف دانشگاه , نظارت بر شرکتهای طرف قرارداد وپیگیری امور مربوط به توسعه و پشتیبانی پرونده الکترونیک سپاس می باشد .

شرح وظایف کارشناس HIS

1 -تولید , توسعه و پشتیبانی نرم افزار  HIS  نصب شده در واحد های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
2-  نظارت بر نرم افزارهای سیستم اطلاعات بستری و سرپائی بیمارستانی-درمانگاهی نصب شده در دانشگاه به منظور پشتیبانی های لازم با استفاده از توانمندی های دانشگاه و شرکت های بیرونی
3- نظارت بر خرید و تهیه نرم افزارهای سیستم اطلاعات بستری و سرپائی بیمارستانی-درمانگاهی موردنیاز تمام واحدهای دانشگاه در جهت ایجاد یکنواختی در نرم افزارهای مورد استفاده در دانشگاه و در نظر گرفتن صرف و صلاح دانشگاه
4- نیازسنجی واحدهای مختلف دانشگاه از نظر زیر سیستم های مرتبط با سیستم اطلاعات بستری و سرپائی بیمارستانی-درمانگاهی طی یک برنامه مدون
5- تمرکز بر خرید و طراحی نرم افزارهایی که به نحوی با سیستم اطلاعات بیمارستانی-درمانگاهی مرتبط است و با توجه به تکنولوژی روز و امکانات دانشگاه
6- ارتقاء دانش فنی و علمی خود و همکاران در جهت کسب توانمندی های لازم در طراحی و پشتیبانی از نرم افزارهای تحت شبکه
7- پیگیری ، پشتیبانی ، نیازسنجی ، طراحی و پیاده سازی کلیه سیستم های مرتبط با نرم افزار بیمارستانی دانشگاه (HIS) در کلیه بیمارستانها و درمانگاههای زیر مجموعه دانشگاه و تهیه طرح جامع وضعیت موجود زیر سیستم های مربوطه
8- پیگیری ، پشتیبانی ، نیازسنجی ، پیاده سازی و آموزش سیستم نوبت دهی و درمانگاه سرپائی در کلیه بیمارستانها ، درمانگاهها و خانه های بهداشت زیر مجموعه دانشگاه طی یک برنامه جامع
9- همکاری و مشارکت در امور فناوری اطلاعات برنامه جامع پزشک خانواده دانشگاه
10 - تهیه طرح جامع نرم افزار بیمارستانی (HIS) جدید دانشگاه با توجه به توانمندی های دانشگاه و استفاده از توان شرکت های بیرونی
11- نظارت مستمر بر شرکت های طرف قرارداد دانشگاه و خصوصا این مدیریت در خصوص نحوه ارائه خدمات و سرویس دهی و پرداخت های مالی در قالب چک لیست های فنی تهیه شده و مرتبط با موضوع این حکم
12- بررسی فرایندهای بستری و سرپائی بیمارستانی – درمانگاهی با توجه به بکارگیری نرم افزارها و ارائه پیشنهادات و راهکارهای فنی و قابل اجرا و کمک در باز مهندسی فرایندهای مذکور 
13- پیگیری و بررسی در خصوص نرم افزارهای بایگانی اسناد و مدارک بیمارستانی و سلامت و همکاری با سایر واحدهای مدیریت در خصوص تهیه نرم افزار جامع بایگانی اسناد با دید جامعیت برای کل دانشگاه
14- پیگیری و نظارت بر امور توسعه و پشتیبانی پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) با توجه به برنامه های کلان و جامع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی