مدیرآمار و فناوری اطلاعات: مهندس محمدحسین همتیان

رشته تحصیلی:کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات(شبکه)


آدرس : سمنان- بلوار بسیج- ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشكی سمنان-مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

تلفن تماس: 33452052-023

فکس: 33452055-023

آدرس ایمیل: hemmatian@semums.ac.ir