درگاه ملی آمار

انجمن آمار ایران

 پژوهشکده آمار

 مجله علوم آماری (مجله علمی پژوهشی انجمن آمار ایران)

               قلمرو مجله مقاله‌های حاوی نتایج پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در حوزه‌های مختلف علوم آماری است.

 

مجله پژوهش های آماری ایران(علمی-پژوهشی)

مجله بررسی های آمار رسمی ایران

   نشریه‌ای علمی–ترویجی است که توسط مرکز آمار ایران - پژوهشکده‌ی آمار به‌صورت دوفصلنامه (هر شش ماه یک‌بار) منتشر می‌شود.

این مجله‌، مقاله‌های ترویجی، توصیفی و مروری، گزارش علمی، و نقد کتاب/نرم‌افزار، مطالب نظری، کاربردهای خاص روش‌های موجود، مقایسه‌ی روش‌های مختلف، یا مرورهای موثق در زمینه‌های مختلف آمار رسمی را ارایه می‌کند. همچنین بخشی از مجله به انتشار ترجمه‌ی مقاله‌های مندرج در نشریه‌های معتبر خارجی اختصاص دارد.

دو ماهنامه تحلیلی - پژوهشی آمار

    این مجله‌ سعی دارد موضوعات مربوط به آمارهای رسمی را به زبان ساده اما علمی برای استفاده‌ی عموم مردم و مسئولین ارایه نماید.

اندیشه آماری

     نشریه علمی ترویجی انجمن آمار ایران

ژورنال آکادمیک آمار آکادمی

ژورنال الکترونیک آمار آکادمی، با هدف ایجاد فضایی برای نشر تجربیات و تخصص افراد در زمینه تکنیکهای نرم‌افزاری آمار که در رشته های مختلف دانشگاهی به کار گرفته می‌شود، راه اندازی شده است.

        مقالات آموزشی SPSS

       مقالات آموزشی SAS

      مقالات آموزشی STATA

      مقالات آموزشی R