در سالهاي اخير ساماندهي و نوسازي بستر شبكه و توسه آن به تمامي واحدهاي تحت پوشش در قالب سياست هاي امنيت شبكه ؛ بررسي امكانات موجود ,بروزرساني سخت افزار ها و نرم افزارهاي كاربردي مورد نياز  با  هدف بكارگيري تجهيزات ,تسریع در پردازش اطلاعات با بهره برداري بهینه از منابع موجود ,ارتقاء تکنولوژی و فناوريهاي درخور,استفاده كارآمد از سرمایه های انسانی ,دسترسي اساتيد و دانشجويان به آخرين منابع اطلاعات الكترونيكي و برخورداري از تصميم گيري هاي مديرتي مناسب در سايه ي اطلاعات سازماندهي شده موجود در سازمان از اهم اهداف و سياست هاي اين اداره بوده است.