ایجاد سایت در پورتال

1- ارسال درخواست ایجاد سایت از طرف واحد/معاونت مربوطه در قالب نامه به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

1-1 مشخص کردن آدرسی که قرار است به سایت اختصاص یابد(URL سایت) در نامه مربوطه

1-2 معرفی نماینده آن حوزه به عنوان رابط سایت جهت تحویل دسترسی های لازم و ارائه آموزش به ایشان در نامه مربوطه

2- بررسی درخواست توسط مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

2-1 ارجاع درخواست به کارشناس پورتال

2-2ایجاد سایت طبق عنوان و آدرس درخواستی

2-3 ارسال درخواست تعریف DNS برای سایت به بخش مربوطه

2-4 تخصیص DNSبه زیر پورتال درخواستی توسط کارشناس مسئول

2-5 درج مشخصات ضروری کارشناس زیر پورتال (شماره تلفن داخلی، پست الکترونیکی و واحد درخواست کننده) و مشخص کردن عنوان سایت

2-6 ارسال نام کاربری و رمز ورود به رابط معرفی شده حوزه درخواست کننده توسط کارشناس پورتال از طریق نامه اداری

2-7 ارائه آموزش های لازم جهت فعال نمودن زیر پورتال ایجاد شده به رابط معرفی شده

2-8 ارزیابی دوره ای زیر پورتال راه اندازی شده 

دستورالعمل ایجاد و راه اندازی وب سایت ها به پیوست

شاخص های استانداردسازی تارنماهای دستگاه های دولتی