فرآیند درخواست معرفی/تغییر نماینده وب سایت

قابل توجه واحدهاي تحت پوشش دانشگاه جهت معرفی/تغییر نماینده  وب سایت  فرم چاپی مربوطه را دریافت و پس از تكميل اطلاعات خواسته شده به مرکز مديريت آمارو فناوری اطلاعات - واحد وب سایت دانشگاه ارسال  نمائید.
بديهي است پس از بررسي و تائيد نهايي  اقدام لازم صورت خواهد گرفت و سپس آموزش های لازم به رابط معرفی شده داده خواهد شد.