اهداف کلان واحد آمار

      در چارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب دانشگاه و وزارت متبوع این اداره عهده دار سازمان دهی، هماهنگی و نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار و ارائه تجزیه و تحلیل های آماری دانشگاه بوده و بر این باور است که با پویایی نظام اطلاعاتی؛ اثربخشی و کارآیی برنامه های دانشگاه افزایش یافته و در پرتو آن نیازهای واقعی دانشگاه و جامعه مرتفع خواهد گردید.

 

تبیین و توسعه ی نظام ثبتی مبنا و گردش آمار و اطلاعات

 • تهیه و انتشار سالنامه های آماری
 • استقرار نظام آمارهای ثبتی و اصلاح نظام جاری گردآوری اطلاعات (سامانه سیما)
 • انتقال و ارتقا از جمع آوری فرم محور به استخراج اطلاعات از نرم افزارهای موجود (سامانه سیما)
 • تحلیل آماری شاخص های مهم و برگزیده

 

ارتقا و توسعه ی فرهنگ آماری و توانمندسازی کارکنان و مدیران

 • توسعه ی فرهنگ استفاده از آمار برای ارتقای فرآیندها و مدیریت واحدها
 • طرح ریزی اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیران سطوح مدیریتی دانشگاه
 • همکاری و مشاوره در اجرای طرح های تحقیقاتی با زمینه ی نرم افزارهای آماری 
 • به روزرسانی مستمر علمی و کاربردی صفحه ی خانگی واحد آمار در پورتال

 

توسعه ی آموزش و تقویت واحدهای آمار

 • توسعه و تقویت دانش علمی کارکنان علاقمند و ذیربط از طریق آموزش نرم افزارهای تخصصی آمار   (SPSS , MINITAB , R ,...)
 • استقرار و بهره برداری از سامانه یکپارچه مدیریت آمار (سیما)
 • توسعه منابع انسانی متخصص آمار 

 

طراحی و راه اندازی سامانه یکپارچه مدیریت آمار در دانشگاه (سامانه سیما)  

 • طراحی و ایجاد داشبوردهای مختلف بر اساس شاخص های مورد نیاز (سامانه سیما)
 • تهیه و بکارگیری بسته های اطلاعاتی برای تصمیم گیران از طریق گزارشات دوره ای، فصلی و ...

 

پشتیبانی از سامانه های آماری و فناوری اطلاعات در دانشگاه   

  

 

شرح وظایف واحد آمار

 •  تقویت نهاد مدیریت آمار در دانشگاه علوم پزشکی سمنان
 •  ایجاد اعتقاد و باور و توانمندسازی مصرف کنندگان آمار و اطلاعات در دانشگاه برای شناخت و به کارگیری شاخص های آماری
 •  ایجاد اعتقاد و باور و توانمندسازی تولید کنندگان آمار و اطلاعات برای ثبت دقیق و ارسال صحیح آن
 •  شفاف سازی فرایند گردش آمار و اطلاعات در دانشگاه
 •  تدوین ضوابط و استاندارهای نظام آماری
 •  توسعه ی نظام آمارهای ثبتی در دانشگاه
 •  به کارگیری و توسعه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات وایجاد پایگاه های اطلاعات آماری
 •  ارتقاء کیفیت و کمیت گزارش های آماری
 •  برقراری ارتباط و همکاری با سایر دانشگاه ها و سازمان ها در خصوص اطلاعات آماری
 •  توسعه پژوهش های آماری مورد نیاز
 •  تدوین کاربرد داده ها و شاخص های آمار