فناوري اطلاعات مجموعه اي از فرآيند ها ,دانش ,روشها و مهارتهاي به كار گرفته شده در فرابري داده هاي موجود ,جهت ارائه خدمات بهتر به بشريت خوانده مي شود . به راستي مي توان فناوري اطلاعات را هنر بهره برداري از انديشه ها و افكار انساني دانست ,كه تاثير شگرفي بر توسعه و پيشرفت تمدن بشري داشته است.

نیازروزافزون به توانمندسازی تکنولوژی تبادل اطلاعات وارتباطات ,بهره گيري از آخرين تجهيزات و سخت افزارهاي موجود و اهمیت توسعهي شبکه های کامپیوتری در راستاي به اشتراک گذاردن داده ها و امکانات به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه تاكيدي بر ضرورت پایه گذاری مديريت آمار و فناوري اطلاعات در هر سازمان ها بوده است. در همين راستا مديريت آمار و فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکي سمنان با برخورداري از برنامه ريزي موفق، کادري مجرب، استفاده از تکنولوژي هاي روز دنيا ,به پشتوانه برنامه راهبردي فناوري اطلاعات سازمان و در سايه ي حمايت ها و زحمات بيدريغ مديران محترم اين دانشگاه اقدام به توسعه ؛طراحي و اجراي طرح هاي متعدد در حوزهيفناوري اطلاعات نموده است.