کارگاه آموزشی ارتقاي رتبه وبومتريكس در دانشگاه

کارگاه آموزشی ارتقاي رتبه وبومتريكس در دانشگاه

در این کارگاه راهكارهاي ارتقاي رتبه وبومتريكس بررسي شد.

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان؛

کارگاه آموزشی ارتقاي رتبه پورتال دانشگاه و ساب پورتال های وابسته در نظام رتبه بندي وبومتريكس و معرفي تكنيك هاي Search Engine Optimization - SEO؛ با حضور حدود 40 نفر از نمایندگان و مسئولین ساب پورتال های واحدهای دانشگاه ديروز يكشنبه هشتم شهريور ماه 1394 در محل سالن همايش ها ي ستاد دانشگاه برگزار شد.

در ابتداي اين جلسه دكتر كسايي مسئول پورتال دانشگاه در مورد معرفی نظام رتبه بندی ارزیابی پورتال ( وبومتریکس ) توضیحاتی بيان كرد.

در ادامه دکتر طوسی مسئول ساب پورتال معاونت تحقيقات و فنآوري و ساب پورتال های وابسته به آن در مورد تکنیک های ارتقای این رتبه و معرفی پورتال به موتورهای جستجو سخنراني كرد.

کلمات کلیدی