چهارمين جلسه راهبري استقرار نظام ارجاع الكترونيك

.

چهارمين جلسه راهبري استقرار نظام ارجاع الكترونيك

 چهارمين جلسه راهبري استقرار نظام ارجاع الكترونيكچهارمين جلسه

چهارمين جلسه راهبري استقرار نظام ارجاع الكترونيك

.

جلسه راهبردي نظام ارجاع الكترونيك، يكشنبه 29 دي در سالن جلسات مديريت آماروفناوري اطاعات برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه، چهارمين جلسه راهبري استقرار نظام ارجاع الكترونيك يكشنبه 29 دي در سالن جلسات مديريت آماروفناوري اطاعات برگزار گرديد.
همتيان مدير آمار و فناوري اطلاعات افزود: جلسات راهبري نظام ارجاع الكترونيك به موازات جلسات كميته راهبردي نظام ارجاع جهت تسريع در پياده سازي و رفع موانع به همت دبيرخانه نظام ارجاع الكترونيك، معاونت بهداشتي، مديران كلينيك و كارشناسان فناوري اطلاعات بصورت مستمر برگزار مي گردد.
مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

تصاویر

چهارمين جلسه راهبري استقرار نظام ارجاع الكترونيك چهارمين جلسه راهبري استقرار نظام ارجاع الكترونيك