سومین جلسه هم اندیشی فناوری اطلاعات در حوزه سلامت و چالش های آن برگزار شد.

سومین جلسه هم اندیشی فناوری اطلاعات در حوزه سلامت و چالش های آن برگزار شد.

.

 

سومین جلسه هم اندیشی فناوری اطلاعات در حوزه سلامت یک نیاز و چالش های آن با حضور دکتر رشیدی پور معاون تحقیقات و فناوری، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و کارشناسان اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان برگزار شد.

دکتر رشیدی پور معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با اشاره به روند پرشتاب سلامت الکترونیک به عنوان یکی از نیازهای اساسی کشور گفت: فناوری اطلاعات در حوزه سلامت چالش استانی نیست بلکه یک نیاز و چالش کشوری است لذا ما ناگزیر به پیوستن به این حرکتیم تا بتوانیم سلامت الکترونیک را بطور کامل تحت پوشش قرار دهیم .

در ادامه معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان ضمن استقبال از برگزاری ماراتن برنامه نویسی خواستار شناسایی تخصصی چالشهای حوزه نظام سلامت در استان شد و اظهار امیدواری کرد این رویداد که از مباحث روز دنیا است بتواند با استقبال بسیار گسترده ای از مخاطبان خود مواجه گردد.

مهندس همتیان مدیریت آمار و فناوری اطلاعات نیز در این جلسه بر لزوم ایجاد کارگروه بررسی چالش های فناوری اطلاعات در حوزه سلامت تأکید کرد.

 

 

کلمات کلیدی