برگزاری چهارمين جلسه كميته بهبود و پايش سامانه مديريت اطلاعات بيمارستاني دانشگاه

.

برگزاری چهارمين جلسه كميته بهبود و پايش سامانه مديريت اطلاعات بيمارستاني دانشگاه

.

برگزاری چهارمين جلسه كميته بهبود و پايش سامانه مديريت اطلاعات بيمارستاني دانشگاه

به گزارش روابط عمومی، چهارمین جلسه کمیته بهبود و پايش سامانه مديريت اطلاعات بيمارستاني دانشگاه با حضور مسئولین واحد های مدارک پزشکی و همچنین کارشناسان فناوری اطلاعات بیمارستانها با هدف اشتراک گذاری نتایج حاصل از پایش های صورت گرفته برگزار گردید، در ابتدای جلسه جناب آقای مهندس همتیان مدیر آمار و فناوری اطلاعاتدانشگاه، آغاز پروژههای ملی وزرات بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان را گامی بسیار مهم در سال 98 خواند و همچنین افزود در راستای پیاده سازی پروژه ها، افزایش کیفیت داده های ورودی به سامانه اطلاعاتبیمارستانی(HIS) دارای اهمیت بسیار بالایی می باشد.در ادامه جلسه حاضرین پس از ارائه گزارش از پایش های صورت گرفته در خصوص راهکارهای پیشنهادی به بحث و تعامل پرداختند.

کلمات کلیدی