برگزاری اولین جلسه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری در سال 94

برگزاری اولین جلسه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری در سال 94

اولین جلسه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری در سال 94 برگزار شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ اولین جلسه توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری در سال 94 با همت مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و با حضور نمایندگان واحد های تابعه و با همکاری کارشناسان دفتر فناوری اطلاعات استانداری تشکیل گردید.

مهندس همتیان مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه با اعلام این خبر گفت: در این کارگروه راهکارهای توسعه دولت الکترونیک، تسهیل و تسریع دسترسی مردم به بنگاه ها و دستگاه های اجرایی به خدمات دولتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کلمات کلیدی