برگزاري دوره آموزشي محافظت از داده هاي سازماني با استفاده از راهكارهاي ذخيره سازي توسط مديريت آمار و فناوري اطلاعات

.

برگزاري دوره آموزشي محافظت از داده هاي سازماني با استفاده از راهكارهاي ذخيره سازي توسط مديريت آمار و فناوري اطلاعات

 دوره آموزشي محافظت از داده هاي سازماني

دوره آموزشي محافظت از داده هاي سازماني با استفاده از راهكارهاي ذخيره سازي

.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي سمنان، دوره آموزشي محافظت از داده هاي سازماني با استفاده از راهكارهاي ذخيره سازي چهارشنبه 98/10/11 برگزار شد.

مهندس همتيان مدير آمارو فناوري اطلاعات دانشگاه افزود اين دوره جهت افزايش سطح كارشناسان فناوري اطلاعات دستگاهها و كاهش مشكلات موجود در محافظت از داده ها با حضور 60 كارشناس فناوري اطلاعات در 40 سازمان دولتي با همكاري شركت رايانش ابري پرديس برگزار گرديد.

مدیر سیستم
تهیه کننده:

مدیر سیستم

تصاویر

دوره آموزشي محافظت از داده هاي سازماني دوره آموزشي محافظت از داده هاي سازماني دوره آموزشي محافظت از داده هاي سازماني دوره آموزشي محافظت از داده هاي سازمانيدوره آموزشي محافظت از  دوره آموزشي محافظت از داده هاي سازماني دوره آموزشي محافظت از داده هاي سازماني دوره آموزشي محافظت از داده هاي سازماني دوره آموزشي محافظت از داده هاي سازمانيدوره آموزشي محافظت از  دوره آموزشي محافظت از داده هاي سازماني