ارائه گزارش و بررسیHISبیمارستان های تابعه دانشگاه

.

ارائه گزارش و بررسیHISبیمارستان های تابعه دانشگاه

.

جلسه گزارش و بررسی HIS بیمارستان های تابعه دانشگاه با حضور دكتر مهدي شادنوش رئيس دانشگاه، دكتر گوهري معاون درمان، مهندس همتيان مدیر آمار و فناوری اطلاعات، طاهریان مدیر مالی، مهندس قزوینیان مسئولHIS و بابایی مسئول اقتصاد و درآمد درمان دانشگاه در دفتر محل دفتر ریاست دانشگاه  برگزار شد.

دكتر شادنوش رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان در اين جلسه ضمن تأكيد بر افزایش پشتیبانی شرکت های خدمات دهنده HIS به دانشگاه، نكاتي را در اين خصوص بيان كرد. 

گفتني است: در ابتداي اين جلسه مهندس همتيان مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات ومسئول HIS دانشگاه گزارشي از روند اجرای HIS در بیمارستانها  ارائه داد.

کلمات کلیدی